Concurs literari Jocs florals al Palau Güell

El Palau Güell organitza el concurs literari 'Jocs florals al Palau Güell' que consisteix en escriure no més de 500 caràcters un microrelat on l'escena principal succeeixi al Palau Güell. El primer premi és una tauleta digital, un llibre de l'edifici i una visita guiada. Tens fins al 6 de maig per fer-nos arribar els teus relats. 

 

“Bases del concurs literari “Jocs florals al Palau Güell”

Primer. Objecte i àmbit

El Palau Güell, en el marc de celebració de l’Any Güell, posa en marxa el concurs de modalitat literària «Jocs florals al Palau Güell», tot rememorant la figura d’ Eusebi Güell i Bacigalupi.

Segon. Organització

El concurs està organitzat per la Direcció del Palau Güell juntament amb el Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona. Les bases es publicaran a la pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos i al web palauguell.cat.

El concurs tindrà les modalitats següents:

- Microrelat categoria juvenil adreçada a menors de 14 fins a 17 anys (inclosos).

- Microrelat categoria adults, adreçada a persones de 18 anys o majors.

Tercer. Requisits de participació

  • Ser residents a l’Estat espanyol.
  • Per a les persones de la categoria «juvenil» poden participar les persones que hagin complert els 14 anys fins als 17 anys (inclosos). Serà necessària l’autorització dels seus pares o tutors legals, que s’adjuntarà al correu electrònic on s’enviï el relat o la poesia.
  • Per a les persones de la categoria adults,  poden participar les persones que hagin complert 18 anys o majors.
  • Per ambdues categories, es demana que l’escena principal del relat succeeixi al Palau Güell.
  • Els participants han de poder garantir que són els legítims autors dels textos, que aquests estan lliures de qualsevol mena de càrrega, gravamen o dret a favor de tercer. Es demanarà l’original per comprovar l’autoria.
  • Els participants poden enviar tants textos com vulguin, sempre que es faci dintre de les dates del concurs.

Quart. Característiques dels microrelats

Els microrelats no poden excedir els 500 caràcters (amb espais inclosos).

Els microrelats han de ser originals, inèdits i escrits en català. Els concursants han de garantir l’autoria i l’originalitat de l’obra.

El formulari de participació estarà disponible al web de la Diputació de Barcelona i al web del Palau Güell. Cal emplenar-lo  amb nom i cognoms, DNI, edat, telèfon i adreça electrònica corporativa de l’autor o autora i adjuntar el microrelat. La participació en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.

Cinquè. Calendari del concurs

El concurs comença a les 10 hores de l’1 d’abril de 2018. Els i les participants poden enviar les poesies i els microrelats fins a les 23.59 hores del 6 de maig de 2018.

Sisè. Condicions generals

La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure del concurs qualsevol persona que consideri que no compleixi les condicions de participació o que faci un mal ús o un abús del concurs.

Setè. Premi, jurat, procediments d’acceptació i lliurament

1. Premi

S’estableixen tres premis per a cadascuna de les categories:

Per als primers premis de les dues categories:

  • Una tauleta digital Samsung Galaxy Tab A25,58 cm, 32 GB Wi-fi Blanc, lot de productes del Palau Güell, entre ells, el llibre El Palau Güell. Una obra mestra d’Antoni Gaudí i una visita guiada al Palau Güell que programarà la direcció del Palau Güell abans de finalitzar l’any 2018.

Per a cadascun dels segons i tercers premis de les categories:

  • Un lot de productes del Palau Güell, entre ells, el llibre El Palau Güell. Una obra mestra d’Antoni Gaudí i una visita guiada al Palau Güell que programarà la direcció del Palau Güell abans de finalitzar l’any 2018.

2. Jurat

El jurat estarà format per la directora del Palau Güell que actuarà com a presidenta, una persona designada per la Direcció del Palau Güell, un tècnic del Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona i per una escriptora professional. Una persona de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General actuarà com a secretària (amb veu i sense vot). El veredicte del Jurat serà inapel·lable.

L’organització i el Jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte o eventualitat no prevista en aquestes bases.

El jurat tindrà en compte els criteris següents:

a) L'originalitat.

b) La fidelitat a la temàtica proposada.

c) La tècnica narrativa.

3. Procediment d’acceptació

El dia 28 de maig el Palau Güell es posarà en contacte amb cadascun dels autors guanyadors amb un missatge de correu electrònic a l’adreça indicada al formulari, perquè es posin en contacte amb l’organització.

Els guanyadors hauran de respondre a través d’un mail a palauguell@diba.cat en el qual confirmaran la seva voluntat d’acceptar el premi en el termini màxim de quinze dies naturals des del 28 de maig.

En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no compleix totes o algunes de les normes d’aquest premi, o no vol o no pot gaudir del premi, el guanyador quedarà descartat i es podrà donar a la persona que hagi quedat classificada a continuació.

Un cop els guanyadors hagin acceptat el premi, els seus noms seran anunciats a a les xarxes socials del Palau Güell i al seu web.

El resultat del concurs es farà públic a l’acte de lliurament dels premis previst per al dia 18 de juny del 2018 i es publicarà l’endemà al web del Palau Güell i de la Diputació de Barcelona. 

En cas que el guanyador no respongui en el termini de quinze dies naturals per acceptar el premi, si no compleix totes o algunes de les normes d’aquest premi, o no vol o no pot gaudir del premi, el guanyador quedarà descartat i es podrà donar a la persona que hagi quedat classificada a continuació.

4. Lliurament dels premis

Els premis es lliuraran el 18 de juny del 2018, al Palau Güell. Si alguna de les persones guanyadores no hi pogués assistir, haurà d’assistir-hi una persona en representació del guanyador.

Vuitè. Protecció de dades personals

Aquest concurs està adreçat a persones majors de 14 anys. Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i autoritzen que les dades personals recollides durant el concurs siguin tractades per la Diputació de Barcelona. Les dades s’utilitzaran per a gestionar aquest concurs, per a contactar amb la persona guanyadora, i per a donar-ne la difusió a través de la Intradiba, webs corporatives i xarxes socials. Les dades personals recollides seran eliminades un cop finalitzi el concurs excepte les dels guanyadors.

També autoritzen que se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i d’altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les seves dades es mantindran mentre no retiri el consentiment que pot fer efectiu sol·licitant la baixa des del mateix missatge de correu electrònic que se li faci arribar.

 La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, amb una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la Diputació de Barcelona, Rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la Seu electrònica de la Diputació a https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp.

La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia dpd@dba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades li resoldrà consultes i queixes relacionades amb el tractament de les seves dades personals. Encara que per aquesta via s’haurà  pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/.

Novè. Propietat intel·lectual

Els guanyadors cedeixen a la Diputació de Barcelona, amb caràcter gratuït, l'exercici dels drets d'explotació de les obres participants i, en especial, els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública, dels quals en tenen la propietat en concepte d’autoria. La Diputació de Barcelona es reserva el dret de publicar i difondre qualsevol dels textos guanyadors, a través de qualsevol mitjà de difusió, incloses les xarxes socials, els mitjans de comunicació socials i els mitjans de comunicació propis. En tots els casos, s’hi farà constar l’autoria del text. Les persones participants eximeixen l'organització de qualsevol responsabilitat derivada de plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació en què puguin incórrer.

Desè. Altres normes

La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la totalitat i del criteri interpretatiu de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada d’aquest concurs. La manifestació, en el sentit de no acceptació d’aquestes, implica l’exclusió de la persona participant i, com a conseqüència la Diputació de Barcelona queda alliberada de complir qualsevol obligació contreta amb ella. La Diputació es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquest concurs en qualsevol moment i finalitzar-lo de forma anticipada si és necessari per justa causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No obstant això, aquests canvis s’han de comunicar degudament a través del web del Palau Güell, la web de la Diputació de Barcelona i, si escau, per altres mitjans. S’ha de fer tot el possible per a evitar que cap canvi perjudiqui uns participants respecte d’altres.

Onzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes

La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre qualsevol controvèrsia, que resulti de la interpretació o del compliment d’aquestes bases, és competent la jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.”