Escala de servei

  • Escala de servei
  • Escala de servei

Aquest escala presenta una enginyosa disposició, atès que està penjada de la coberta. Els ferros de suspensió són els mateixos muntants de la barana i, empalmats, pengen d’una biga situada al penúltim tram de l’escala.