Bases beca modalitat de música Fundació Güell 2017

El Palau Güell col·labora amb la Fundació Güell cedint l'espai de la carbonera perquè els becats per l'entitat puguin exposar la seva obra. En aquest apartat podeu consultar les bases de la beca de la modalitat de música de la Fundació Güell de l'any 2017.

  • Concert d'inauguració de l'exposició dels joves becats el 2015.

BECA DE MÚSICA FUNDACIÓ GÜELL 2017
1. La FUNDACIÓ GÜELL convoca una beca per a joves que tinguin menys de 30 anys en el moment que fineixi el termini de presentació de sol·licituds de beca que s’estableix més endavant.
Aquesta beca vol ser un estímul per engrescar els joves a aprofundir en la investigació de temes musicals i en el perfeccionament de la tècnica musical. El present any la beca serà sobre interpretació musical.


2. Podran optar-hi:
A.- Tots els nascuts en l’àmbit lingüístic català-valencià-balear amb llicenciatura universitària i/o titulacions superiors de conservatoris.
B.- Els nascuts fora l’esmentat àmbit lingüístic sempre que la seva llicenciatura i/o titulació de conservatori hagi estat obtinguda dins el mateix àmbit.


3. Presentaran un dossier que contingui:
A.- INSTRUMENT: indicar l’instrument musical emprat.
B.- CURRÍCULUM: el currículum haurà de contenir el document d’identitat acreditatiu, llocs on ha residit, estudis realitzats fins al dia de la presentació de la sol·licitud i activitats desenvolupades relatives a la tècnica artística en qüestió, amb els corresponents justificants acreditatius.
C.- PROJECTE: el projecte d’utilització o finalitat de la beca, amb expressió de la seva durada, medis i altres detalls que es considerin adients.
Aquest dossier ha d'ésser lliurat a la seu de la Fundació Güell (passeig d'Isabel II, núm. 1, 2n pis de Barcelona) fins el 29 de setembre de 2017 inclòs. El sol·licitant haurà d'ostentar tots els drets de propietat intel·lectual del material enviat, dels continguts que hagi elaborat, firmar una còpia de les presents bases i lliurar una fotocòpia signada del document d’identitat.
La fundació i les entitats col·laboradores no es fan responsables del deteriorament, trencament o pèrdua dels instruments utilitzats en els actes que s’organitzin. L’assegurança, en tot cas i si es vol establir, anirà per compte del concurrent a la beca.


4. El jurat nomenat per la Fundació Güell, que haurà fet la selecció dels dossiers concurrents, escollirà un sol artista intèrpret que es beneficiarà de la beca. El jurat podrà convocar aquells participants que estimi convenient a fer una exposició oral de la seva sol·licitud.
L'import de la beca serà de 4.500 euros, que es farà efectiu en tres pagaments trimestrals. El primer en el moment de fer-se el lliurament públic de la beca, a determinar per la fundació.


5. La beca es donarà a un treball unipersonal.


6. El becari guanyador s’obliga a:
a.- Fer la presentació en públic del seu projecte, utilitzant, si cal, els mitjans audiovisuals al seu abast.
b.- A l’acte de lliurament institucional fer un petit concert de demostració de durada màxima 20 minuts.
c.- Si la fundació té en vigor el conveni amb la Diputació de Barcelona (DIBA) i la fundació ho estima oportú, el becat oferirà un concert de la seva especialitat (durada màxima 30 min.) al Palau Güell de Barcelona, sotmetent-se en tot moment a les condicions de sala i temporalitat que imposi la DIBA. Aquesta oportunitat, que forma part de la beca, no podrà declinar-se per part del becat.


7. Trimestralment, el becari haurà d'informar de l'evolució del seu treball a la fundació per escrit i/o presencialment. L’esmentat requisit és del tot necessari i la manca del seu compliment podrà ser motiu de cancel·lació de la beca.


8. Presentar-se a aquesta convocatòria implica l'acceptació d'aquestes bases. Tanmateix, la interpretació és a criteri del jurat. La decisió del jurat serà inapel·lable.


9. Més enllà del necessari per a les finalitats de participació i comunicació dels premis, la fundació ha previst la possibilitat de publicació dels noms i cognoms dels participants i guanyadors, inclòs en mitjans electrònics, així com de les fotografies i obres que es presentin a la beca, tot per informar i fer publicitat de la beca, de la fundació, de l’historial dels becats i del seu seguiment artístic i dels actes acadèmics de la pròpia fundació. Limitat a aquests efectes, els autors accepten el tractament de les seves dades de caràcter personal i cedeixen tots els seus drets d'imatge i de propietat intel·lectual, sobre les fotografies i obres presentades.


10. La documentació presentada pels aspirants que no hagin resultat guanyadors es podrà retirar al mateix lloc en què es lliurà fins el 22 de desembre de 2017. En cas contrari, s'entendrà que el sol·licitant renuncia a recuperar-la.


11. El no compliment d'aquestes bases pot portar a la no selecció del participant o a la cancel·lació de la beca.


Barcelona, juny 2017