Bases beca modalitat de pintura Fundació Güell 2017

El Palau Güell col·labora amb la Fundació Güell cedint l'espai de la carbonera perquè els becats per l'entitat puguin exposar la seva obra. En aquest apartat podeu consultar les bases de la beca de la modalitat de pintura de la Fundació Güell de l'any 2017.

  • Inauguració Exposició Joves Artistes Becats 2015 Fundació Güell.

BECA DE PINTURA FUNDACIÓ GÜELL 2017


1. La FUNDACIÓ GÜELL amb la col·laboració del Reial Cercle Artístic-Institut Barcelonès d’Art convoca una beca per a joves pintors que tinguin menys de 30 anys en el moment que fineixi el termini de presentació de sol·licituds de beca que s’estableix més endavant.


2. Podran optar-hi:
A.- Tots els nascuts en l’àmbit lingüístic català-valencià-balear.
B.- Els no nascuts dins d’esmentat àmbit lingüístic sempre que acreditin que la seva activitat artística es desenvolupa en el mateix àmbit.


3. Presentaran un dossier que contingui:
A.- OBRA REALITZADA: 6 fotografies d'obres seves recents (2 anys màxim), indicant la tècnica emprada i dimensions.
B.- CURRÍCULUM: el currículum haurà de contenir el document d’identitat acreditatiu, llocs on ha residit, estudis realitzats fins al dia de la presentació de la sol·licitud i activitats desenvolupades relatives a la tècnica artística en qüestió, amb els corresponents justificants acreditatius.
C.- PROJECTE: el projecte d’utilització o finalitat de la beca, amb expressió de la seva durada, medis, materials i altres detalls que es considerin adients.
Aquest dossier ha d'ésser lliurat a la seu de la Fundació Güell (passeig d'Isabel II, núm. 1, 2n pis de Barcelona) fins el 22 de setembre de 2017 inclòs. El sol·licitant haurà d'ostentar tots els drets de propietat intel·lectual del material enviat, dels continguts que hagi elaborat, firmar una còpia de les presents bases i lliurar una fotocòpia signada del document d’identitat.
La fundació i les entitats col·laboradores no es fan responsables del deteriorament, trencament o pèrdua de qualsevol de les obres/treballs presentats/des. L’assegurança, en tot cas i si es vol establir, anirà per compte del concurrent a la beca.


4. El jurat seleccionarà un màxim de tres participants, els quals presentaran 3 obres, d'entre les que van ser incorporades per fotografia al dossier.
El lliurament dels originals serà entre els dies 2 i 6 d’octubre de 2017, al local social del Reial Cercle Artístic (carrer dels Arcs número 5 de Barcelona, telèfon 933 014 676) d'onze a dues del matí i de quatre a vuit del vespre.


5. Les obres dels seleccionats seran exposades públicament en una sala d'exposicions del Reial Cercle Artístic, del 9 al 20 d'octubre de 2017.


6. El jurat nomenat per la Fundació Güell, que haurà fet la selecció dels tres dossiers concurrents finalistes, escollirà un sol artista pintor que es beneficiarà de la beca. El jurat podrà convocar aquells el participants que estimi convenient a fer una exposició oral de la seva sol·licitud.
L'import de la beca serà de 4.500 euros, que es farà efectiu en tres pagaments trimestrals. El primer en el moment de fer-se el lliurament públic de la beca, a determinar per la fundació.
El guanyador podrà utilitzar els serveis del Reial Cercle Artístic-Institut Barcelonès d’Art com ho fan els socis artistes durant el període en que gaudeixi de la beca.


7. La beca es donarà a un treball unipersonal.


8. El becari guanyador s’obliga a:
a.- Fer la presentació en públic del seu projecte, utilitzant, si cal, els mitjans audiovisuals al seu abast.
b.- Donar gratuïtament a la fundació una de les obres, que aquesta escollirà entre les presentades al concurs o les executades durant la beca.
c.- Si la fundació té en vigor el conveni amb la Diputació de Barcelona (DIBA) i la fundació ho estima oportú, el becat exposarà la seva obra al Palau Güell de Barcelona, sotmetent-se en tot moment a les condicions de sala i temporalitat que imposi la DIBA. Aquesta oportunitat, que forma part de la beca, no podrà declinar-se per part del becat.


9. Trimestralment, el becari haurà d'informar de l'evolució del seu treball a la fundació per escrit i/o presencialment. L’esmentat requisit és absolutament necessari i la manca del seu compliment podrà ser motiu de cancel·lació de la beca.


10. Sense perjudici de la transmissió de la propietat de l'obra i de tots els drets d'explotació de propietat intel·lectual (reproducció, comunicació pública, transformació i distribució) sobre l'obra donada pel becari, la resta de les obres hauran de ser retirades dels locals en que varen ser entregades, previ lliurament del corresponent resguard, entre el 23 i el 25 d’octubre de 2017. En cas contrari, s'entendrà que l'autor o presentador de l'obra renuncia a qualsevol dret sobre la mateixa a favor de la fundació en els mateixos termes de les obres donades pels becaris, que podrà disposar de les obres no retirades en termini amb absoluta llibertat.


11. Presentar-se a aquesta convocatòria implica l'acceptació d'aquestes bases. Tanmateix, la interpretació és a criteri del jurat. La decisió del jurat serà inapel·lable.


12. Més enllà del necessari per a les finalitats de participació i comunicació de les beques, la fundació ha previst la possibilitat de publicació dels noms i cognoms dels participants i guanyadors, inclòs en mitjans electrònics, així com de les fotografies i obres que es presentin a la beca, tot per informar i fer publicitat de la beca, de la fundació, de l’historial dels becats i del seu seguiment artístic i dels actes acadèmics de la pròpia fundació. Limitat a aquests efectes, els autors accepten el tractament de les seves dades de caràcter personal i cedeixen tots els seus drets d'imatge i de propietat intel·lectual, sobre les fotografies i obres presentades.


13. La documentació presentada pels aspirants que no hagin resultat guanyadors es podrà retirar al mateix lloc en què es lliurà fins el 22 de desembre de 2017. En cas contrari, s'entendrà que el sol·licitant renuncia a recuperar-la.


14. El no compliment d'aquestes bases pot portar a la no selecció del participant o a la cancel·lació de la beca.


Barcelona, maig 2017